Utrechtse Psychologen Praktijk

kwaliteitsstatuut

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz – vrijgevestigden
Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basis- ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Dit betreft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.
I. Algemene informatie
1. Gegevens ggz-aanbieder
Naam praktijk: Utrechtse Psychologenpraktijk
Naam regiebehandelaar: Marieke de Klerk en Dieuwke Knevel (praktijkhouders) E-mailadres: info@utrechtsepsychologenpraktijk.nl
KvK nummer: 58697187
Website: www.utrechtsepsychologenpraktijk.nl
BIG-registraties: 59917761825; 99917797025
Overige kwalificaties: EMDR therapeuten en Schematherapeuten in opleiding Basisopleiding: Klinische Psychologie en GZ opleiding
AGB-code praktijk: 94060474
AGB-code persoonlijk: 94014623; 94016296
2. Werkzaam in:
de generalistische basis-ggz
3. Aandachtsgebieden
Patiënten kunnen met de volgende problematiek in mijn praktijk terecht (zoals aandachtsgebieden, type klachten, behandelvorm):
Depressie, somberheid, angsten, onzekerheid, moeite met grenzen aangeven, prikkelbaarheid, aandacht- en concentratieproblemen, verwerkingsproblemen door een traumatische ervaring of ziekte of verlies, dwangmatig handelen en/of gedachten die terugkomen, pijnklachten, eetproblemen, seksuele problemen, identiteitsproblemen, overmatig middelengebruik en impulscontroleproblematiek. Werkgerelateerde klachten zoals spanningsklachten, overspannenheid, burn-out, werk of studieproblemen. Relatieproblemen zoals problemen in de communicatie en/of intimiteit en het verwerken van emotionele gebeurtenissen binnen de relatie. Het kan zijn dat je je niet herkent in bovenstaande klachten, maar toch niet lekker in je vel zit. Soms is een klacht ook niet makkelijk in te delen in een bepaalde categorie of is er sprake van een combinatie van verschillende klachten. Hier staan we uitgebreid bij stil in de intake, zodat het voor ons maar ook voor jou duidelijk wordt waar je klacht precies uit bestaat en welke behandeling we daarvoor aan kunnen bieden.
4. Samenstelling van de praktijk
Aan mijn praktijk zijn de volgende zorg verlenende medewerkers verbonden (namen en BIGregistraties van regiebehandelaren):
Sabine van Roosmalen BIG nr: 09916643525 Sofie Graafstal BIG nr: 89916824525 Janneke van Beek BIG nr: 89063029625
5. Professioneel netwerk
5a. Ik maak gebruik van een professioneel netwerk waaronder:
Huisartsenpraktijk(en)
Collegapsychologen en -psychotherapeuten Anders: POH GGZ
5b. Ik werk in mijn professioneel netwerk het meest, frequent, samen met (naam/namen en indien van toepassing BIG-registratie(s)):
De regiebehandelaren in de praktijk Sabine van Roosmalen, Janneke van Beek en Sofie Graafstal. Daarbij werken we frequent samen met de huisartsen van gezondheidscentrum Mariahoek en de
POH-GGZ van Gezondheidscentrum Mariahoek. En de andere huisartsen en POH-GGZ die clienten naar onze praktijk verwijzen. Psychiater Hans de Boer van Praktijk de Doelen te Utrecht wanneer het gaat om consultatie over medicatie.
5c. Ik maak in de volgende situaties gebruik van dat professionele netwerk, tenzij de patiënt daarvoor geen toestemming geeft:
We stellen de huisartsen op de hoogte bij aanvang en afsluiting van de behandeling. Daarbij consulteren wij de verwijzers wanneer er mogelijk sprake is van aan-, op- en afschaling van de behandeling of als er sprake is van crisis. De psychiater consulteren we in het geval van een medicatievraag.
5d. Patiënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crises terecht bij (mijzelf, huisartsenpraktijk/post, spoedeisende eerste hulp, ggz-crisisdienst):
Bij crisis buiten kantoortijden kan de cliënt terecht bij de huisartsenpraktijk/ post of de spoedeisende eerste hulp of in overleg en via de dienstdoende huisarts met de GGZ crisisdienst.
5e. Heeft u specifieke afspraken met een ggz-crisisdienst, HAP of SEH?
Ja, welke: contact opnemen met de huisartsenpost (HAP)
6. Contracten met zorgverzekeraars en de vergoeding van verzekerde zorg
Heeft u een contract met de zorgverzekeraar, zo ja welke?
Ja, ik heb een contract met de volgende zorgverzekeraars: VGZ, CZ, DSW en Multizorg
Geeft u aan waar uw lijst met gecontracteerde verzekeraars vindbaar is
Link(s) naar lijst met zorgverzekeraars: https://www.vgz.nl/zorgadvies/vergelijk-en- kies/zoekresultaten?zid=vz:359&bid=vgz3&jaar=2016&cpid=5271929 https://www.cz.nl/zorgadvies/vind-de-beste-zorg
7. Behandeltarieven:
Ik heb de tarieven die ik hanteer gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
Ik heb het tarief overig (zorg)product voor niet-verzekerde zorg het OZP-tarief gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
Ik heb het tarief voor zelfbetalers gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
Ik hanteer voorwaarden en een tarief voor no-show: gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
De behandeltarieven, OZP-tarief en eventueel no-show voorwaarden en no-show tarief zijn hier te vinden
Link naar website met de behandeltarieven, OZP-tarief, en eventueel no-show voorwaarden en no- show tarief: www.utrechtsepsychologenpraktijk.nl
8. Kwaliteitswaarborg
Ik voldoe aan de volgende kwaliteitseisen, voortvloeiend uit mijn beroepsregistratie, specialisme of branche/beroepsvereniging(aanvinken wat van toepassing is:
Intervisie
Bij- en nascholing
De beroepscode van mijn beroepsvereniging
Link naar website: http://www.utrechtsepsychologenpraktijk.nl/?page_id=366 NIP en NVGzP
9. Klachten- en geschillenregeling
9a. Mijn patiënten kunnen met klachten over mij of mijn behandeling terecht bij mij of bij (naam en contactgegevens klachtenfunctionaris):
Marieke de Klerk en/of Dieuwke Knevel (praktijkhouders) of de regiebehandelaren Sabine van Roosmalen, Sofie Graafstal en Janneke van Beek NIP www.psynip.nl NVGzP www.nvgzp.nl
Link naar website: http://www.utrechtsepsychologenpraktijk.nl/?page_id=366
9b. Mijn patiënten kunnen met geschillen over mij of mijn behandeling terecht bij
Naam geschilleninstantie vermelden waarbij u bent aangesloten:
Marieke de Klerk en/of Dieuwke Knevel (praktijkhouders) of de regiebehandelaren Sabine van Roosmalen, Sofie Graafstal en Janneke van Beek NIP www.psynip.nl NVGzP www.nvgzp.nl
De geschillenregeling is hier te vinden
Link naar website: http://www.utrechtsepsychologenpraktijk.nl/?
10. Regeling bij vakantie en calamiteiten
10a. Patiënten kunnen tijdens mijn afwezigheid gedurende vakantie en ziekte terecht bij
Naam vervangend behandelaar: Marieke de Klerk en/ of Dieuwke Knevel
10b. Ik heb overdracht geregeld en vastgelegd in geval mijn praktijk plotseling sluit wegens overlijden of andere calamiteiten:
Ja
II. Het behandelproces – het traject dat de patiënt in mijn praktijk doorloopt
11. Wachttijd voor intake en behandeling
Patiënten vinden informatie over wachttijden voor intake en behandeling via deze link of document (en kunnen deze telefonisch opvragen). De informatie is gerangschikt naar generalistische basis-ggz en/of gespecialiseerde ggz, en -in geval van een contract- per zorgverzekeraar, en -indien van toepassing- per diagnose.
Upload van uw document met wachttijden voor intake en behandeling op www.ggzkwaliteitsstatuut.nl
12. Aanmelding en intake
12a. De aanmeldprocedure is in mijn praktijk als volgt geregeld (zoals: wie ontvangt de telefonische aanmelding, wie doet de intake, hoe verloopt de communicatie met de patiënt): Cliënten kunnen zich aanmelden via het contactformulier op de website http://www.utrechtsepsychologenpraktijk.nl/?page_id=364 of door te bellen naar 0307435641 (Marieke de Klerk of Dieuwke Knevel). Er wordt dan binnen 48 uur per mail of telefonisch contact opgenomen indien er niet direct telefonisch contact plaatsvindt. Wanneer een cliënt is toegewezen aan een van de regiebehandelaren door een van de praktijkhouders, zal deze contact opnemen met de cliënt om een intakegesprek te plannen en wat algemene informatie te verschaffen. Deze informatie wordt na het gesprek per mail bevestigd. De communicatie verloopt vervolgens via het persoonlijke emailadres van de regiebehandelaar. In de intake kunnen afspraken gemaakt worden over de communicatie gedurende de behandeling.
12b. Ik verwijs de patiënt terug naar de verwijzer –indien mogelijk met een passend advies- indien mijn praktijk geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de patiënt (zoals een ander werkterrein of een behandelaar met een andere specifieke deskundigheid):
Ja
13. Diagnostiek
13a. De diagnose voor de behandeling wordt in mijn praktijk gesteld door
Naam: Marieke de Klerk BIG nr: 59917761825 Dieuwke Knevel BIG nr: 99917797025 Sabine van Roosmalen BIG nr: 09916643525 Sofie Graafstal BIG nr: 89916824525 Janneke van Beek BIG nr: 89063029625
Generalistische basis ggz: Kwalificatie Omschrijving 9406 gz-psycholoog
Gespecialiseerde ggz:
Geen
13b. Zijn er andere betrokkenen bij het diagnostisch proces, zo ja in welke rol?:
Niet van toepassing.
14. Behandeling
14a. Het behandelplan wordt in mijn praktijk in samenspraak met de patiënt opgesteld door
Naam: Marieke de Klerk BIG nr: 59917761825 Dieuwke Knevel BIG nr: 99917797025 Sabine van Roosmalen BIG nr: 09916643525 Sofie Graafstal BIG nr: 89916824525 Janneke van Beek BIG nr: 89063029625
Generalistische basis ggz: Kwalificatie Omschrijving 9406 gz-psycholoog
Gespecialiseerde ggz:
Geen
14b. Het aanspreekpunt voor de patiënt tijdens de behandeling is
Naam: De regiebehandelaar: Marieke de Klerk Dieuwke Knevel Sabine van Roosmalen Sofie Graafstal Janneke van Beek
Generalistische basis ggz: Kwalificatie Omschrijving 9406 gz-psycholoog
Gespecialiseerde ggz:
Geen
14c. De patiënt/cliënt is geïnformeerd over degene die het aanspreekpunt is tijdens de behandeling (naam en functie van de betreffende persoon zijn bekend bij de patiënt/cliënt): Ja
14d. Bij langer durende behandeling (> 12 weken) stuur ik een afschrift van het behandelplan als brief naar de huisarts (of andere verwijzer), tenzij de patiënt daarvoor geen toestemming geeft: Ja
14e. Ik draag zorg voor goede communicatie met de patiënt en –indien van toepassing en met toestemming van de patiënt- diens naasten, over het beloop van de behandeling. Ik doe dat als volgt:
Aan het begin en einde van de behandeling schrijven we een brief naar de huisarts (verwijzer) met daarin de klachten, het verloop van de behandeling en de afronding hiervan.
14f. De voortgang van de behandeling wordt in mijn praktijk als volgt gemonitord (zoals voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM):
Door middel van evaluatie met de cliënt tijdens de gesprekken. Dit doen we aan de hand van de gestelde behandeldoelen die geformuleerd worden in de intake of het eerste gesprek met cliënt. Daarnaast maken we gebruik van vragenlijsten en ROM aan het begin en einde van de behandeling.
14g. Ik heb een kopie van de overeenkomst met de Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR) voor aanlevering van ROM-gegevens aan de Stichting Benchmark ggz (SBG):
Link naar overeenkomst met de Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR) voor aanlevering van ROM- gegevens aan de Stichting Benchmark ggz (SBG):
14h. Ik evalueer periodiek en tijdig met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de voortgang, doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling. Als standaardperiode hanteer ik hiervoor:
Halverwege de behandeling, afhankelijk wel behandeltraject geïndiceerd is. Bij een kort traject is dat gemiddeld na 2 sessies. Bij een middel traject na 4 sessies en een intensief traject na 5 sessies.
14i. Ik meet de tevredenheid van mijn patiënten op de volgende manier:
Door in gesprek te gaan en te evalueren na het intakegesprek, halverwege het behandeltraject en na afronding.
15. Afsluiting/nazorg
15a. Ik bespreek met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de resultaten van de behandeling en de mogelijke vervolgstappen:
Ja
15b. De verwijzer wordt hiervan in kennis gesteld middels een afrondingsbrief, tenzij de patiënt hiertegen bezwaar maakt:
Ja
15c. Als een vervolgbehandeling nodig is, geef ik hierover gericht advies aan de verwijzer. Ik informeer de vervolgbehandelaar waar nodig over het verloop van de behandeling en de behaalde resultaten voorzien van het vervolgadvies, tenzij de patiënt hier bezwaar tegen maakt:
Ja
16. Omgang met patientgegevens
16a. Ik vraag om toestemming van de patient bij het delen van gegevens met niet bij de behandeling betrokken professionals:
Ja
16b. In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruik ik de daartoe geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld), het stappenplan materiële controle en ik vraag het controleplan op bij de zorgverzekeraar (bij materiële controle):
Ja
16c. Ik gebruik de privacyverklaring als de patiënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan zijn zorgverzekeraar/DIS:
Ja
III. Ondertekening
Naam: Marieke de Klerk en Dieuwke Knevel Plaats: Utrecht
Datum: 26-08-2016
Ik verklaar dat ik me houd aan de wettelijke kaders van mijn beroepsuitoefening, handel conform het model kwaliteitsstatuut en dat ik dit kwaliteitsstatuut naar waarheid heb ingevuld:
Ja